همایش « نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران » به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حمایت انجمن ایزانی تاریخ و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در تاریخ سوم اردیبهشت 1396 برگزار می شود...

  مناسبات ملت و دولت در تاریخ از موضوعات و مباحث محوری تاریخ ایران است. به‌رغم آثاری که پیرامون قدرت سیاسی و رفتارهای حاکمان و فعالیت‌های دستگاه حکومت نوشته شده است مي توان ادعا كرد که هنوز خلاءهای جدی نظری و مفهومي وجود دارد. یکی از این خلاءها نقد دیدگاه های مطرح شده پیرامون مناسبات دولت و ملت در تاریخ ایران است.


  • زمان ومکان برگزاری همایش

   • افتتاحیه سوم اردیبهشت 1396
   • مکان برگزاری سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :بزرگراه کردستان خیابان دکتر آئینه وند
  • محورهای همایش

   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران سنتی و سنت گرایان در زمینه مناسبات دولت و مردم
   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران مدرن
   • نقد آراء و دیدگاه‌های متفکران دین گرای معاصر
   • نقد آراء و دیدگاه‌های صاحبنظران آکادمیک
  جدیدترین اخبار
   مستندات
   حامیان